• Dathlu 40 Mlynedd o Antur Waunfawr

  02/01/2024

  Mae 2024 yn nodi carreg filltir anferthol, 40 mlynedd o Antur Waunfawr, flwyddyn hon rydym ddathlu’r daith weledigaethol a daniwyd gan ein sylfaenydd, R Gwynn Davies. Bedwar degawd yn ôl, ei angerdd am gynwysoldeb a baratôdd y ffordd i oedolion ag anableddau dysgu, gan gynnig nid yn unig swydd, ond ymdeimlad dwys o berthyn o […]

  Darllen Mwy

 • Beicio i Bawb: Gwneud beicio yn hygyrch i bawb yn y gymuned

  24/08/2023

  Darllen Mwy

 • “Beicio i Bawb”: Beicio cynhwysol gydag Antur Waunfawr

  16/08/2023

  Mae Beics Antur yn arwain ar drawsnewid seiclo yn y gymuned drwy ei phrosiect arloesol, “Beicio i Bawb.” Bydd prosiect newydd Beicio i Bawb yn cyflwyno amrywiaeth o sesiynau a gweithgareddau beicio fforddiadwy i drawsdoriad o’r gymdeithas gan gynnwys disgyblion ysgol, pobl ifanc difreintedig, henoed, unigolion ag anableddau dysgu, a presgripsiwn cymunedol. Gyda chefnogaeth gan […]

  Darllen Mwy

 • Gweithiwr Cefnogol Gofal a Chefnogaeth

  02/03/2023

  Mae ein gweithwyr gofal yn cefnogi unigolion mewn trawsdordiad o wasanaethau yn cynnwys darparu gofal personol, dosbarthu meddyginiaeth, cludo unigolion, a mynychu digwyddiadau hamdden gyda’r unigolion (e.e. nofio)   Cliciwch yma i ddarllen Pecyn Recriwtio‘r swydd.   I ddysgu mwy neu i wneud cais am y swydd, cysylltwch â ni ar swyddi@anturwaunfawr.cymru neu 01286 650721.

  Darllen Mwy

 • Creu arwyddion i hyrwyddo gyrru’n ddiogel

  15/12/2020

  Mae Antur Waunfawr wedi bod yn cydweithio gyda grŵp Ffrindiau Penygroes, er mwyn creu arwyddion blodau i roi i fyny o amgylch y pentref, i annog pobl i yrru’n ddiogel. Mae’r arwyddion newydd yn dyblu fel planwyr blodau deniadol ac maent wedi’u lleoli ar bob ffordd i mewn i’r pentref. Dywedodd Dewi Jones, Is-reolwr Iechyd […]

  Darllen Mwy

 • Gardd newydd Warws Werdd yn rhoi hwb i natur

  23/10/2020

  Mae Antur Waunfawr yn helpu i wyrdroi dirywiad natur, diolch i gynllun gardd newydd gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus. Mae ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ yn cynnig pecynnau am ddim i gymunedau, sy’n cynnwys yr holl blanhigion, offer a deunyddiau sydd eu hangen i greu gerddi bach. Mae Antur Waunfawr yn darparu cyfleoedd […]

  Darllen Mwy

 • Diolch gan Aelodau Bwrdd Antur Waufawr

  11/09/2020

  Mae’r cyfnod Coronafirws wedi bod yn un heriol i’r Antur, a hoffai aelodau Bwrdd Antur Waunfawr estyn eu diolch i staff, unigolion a’u teuluoedd, a’n holl ffrindiau a chefnogwyr dros yr ychydig fisoedd anodd hyn.

  Darllen Mwy

 • Cynllun ‘Trawsnewid Cymru Trwy Fenter Gymdeithasol’

  21/07/2020

  Mae ein Prif Weithredwraig, Menna Jones, wedi bod yn rhan o Weledigaeth a Chynllun Gweithredu ‘Trawsnewid Cymru Trwy Fenter Gymdeithasol’ a lansiwyd yr wythnos diwethaf, ac mae’n amlinellu fframwaith ar sut i roi’r sector Menter Gymdeithasol ar flaen y gad o ran adferiad economaidd yng Nghymru. Wedi’i lunio ar y cyd gan fentrau cymdeithasol ac […]

  Darllen Mwy

 • Newyddlen Antur Waunfawr, Gorffennaf-Awst 2020

  20/07/2020

                  Dyma newyddlen Antur Waunfawr, Gorffennaf-Awst 2020. Cliciwch yma i’w ddarllen

  Darllen Mwy

 • Newyddlen Antur Waunfawr Mai-Mehefin 2020

  04/06/2020

  Dyma newyddlen Antur Waunfawr, Mai-Mehefin 2020. Cliciwch yma i’w ddarllen

  Darllen Mwy

 • Newyddlen Antur Waunfawr Ebrill-Mai 2020

  28/04/2020

  Dyma newyddlen Antur Waunfawr, Ebrill-Mai 2020. Cliciwch yma i’w ddarllen

  Darllen Mwy

 • Diweddariad Coronafirws

  30/03/2020

  Mae Antur Waunfawr yn parhau i fonitro’r canllawiau swyddogol gan y Llywodraeth ac awdurdodau iechyd cyhoeddus yn fanwl, ac yn ymateb yn unol â’r rhain er mwyn amddiffyn iechyd a llesiant yr unigolion rydym ni’n eu cefnogi, ein staff a’n cwsmeriaid Mae ein safle Waunfawr (yn cynnwys caffi, siop a gerddi), a’n safleoedd Warws Werdd […]

  Darllen Mwy

 • Mae’r gwaith adeiladu ar safle Beics Antur wedi cychwyn!

  22/01/2020

  Darllen Mwy

 • Mae prosiect Beganifs angen eich help!

  15/01/2020

  Mae clwb ieuenctid Waunfawr ‘Beganifs’ wedi cyrraedd rhestr fer grant ‘Eich Cymuned, Eich Dewis’ Heddlu Gogledd Cymru. Mae’r fenter gymdeithasol Antur Waunfawr wedi bod yn rhedeg y clwb ar eu safle yn Waunfawr, gyda chefnogaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd, mewn ymgais i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y pentref. Mae’r clwb yn cynnig ystod o weithgareddau, […]

  Darllen Mwy

 • Blwyddyn Newydd Dda 2020!

  02/01/2020

  Mae cyfnod yr ŵyl bob amser yn amser prysur i ni, ac nid oedd 2019 yn eithriad! Roedd rhai o’r uchafbwyntiau eleni yn cynnwys … Ein ffair Nadolig flynyddol Miri Sion Corn, gyda cherddoriaeth, stondinau a bwyd a diod blasus! Mynychu ffeiriau Nadolig gyda’n crefftau cartref, gan gynnwys Ysgol Pendalar a Nant Gwrtheyrn Cymryd rhan […]

  Darllen Mwy

 • Canmoliaeth i ymddiriedolwyr Antur yng Ngwobrau Elusennau Cymru

  21/11/2019

  Mae Antur Waunfawr yn falch iawn o fod wedi cael canmoliaeth uchel am y wobr Ymddiriedolwyr Rhagorol yng Ngwobrau Elusennau Cymru a gynhaliwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC). Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo fawreddog yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ar nos Wener 15 Tachwedd, gyda sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru yn cael eu cydnabod am eu gwaith […]

  Darllen Mwy

 • Cartref dros dro i Beics Antur

  14/11/2019

  Roedd hi’n ddiwrnod prysur ddoe wrth i Feics Antur symud i gartref dros dro, yn barod i’r gwaith adeiladu fydd yn cychwyn ar safle’r siop ym Mhorth yr Aur, Caernarfon. Mae’n wasanaethau llogi, gwerthu a thrwsio nawr yn digwydd o’n safle Warws Werdd. ? Warws Werdd, Stâd Diwydiannol Cibyn Industrial Estate, Caernarfon, LL55 2BD ? […]

  Darllen Mwy

 • Lawnsiad apêl cyllid torfol Beics Antur

  03/10/2019

  Mae paratoadau’n parhau ar gyfer canolfan beicio a llesiant cynhwysol ar safle hanesyddol Porth yr Aur yng nghanol tref Caernarfon, gyda chynllun cyllid torfol wedi cychwyn. Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr, menter gymdeithasol sy’n darparu gwaith a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu yn eu cymunedau. Roedd yr hen siop wedi’i […]

  Darllen Mwy

 • Artist yn creu gwaith celf o gynfasau ail-law

  13/08/2019

  Mae Warws Werdd, safle ailddefnyddio dodrefn a dillad yng Nghaernarfon sy’n rhan o deulu Antur Waunfawr, yn arddangos gwaith celf newydd lliwgar yn y siop, ac mae’r artist angen eich help chi i’w enwi! Mae Reece Ogden, 19, newydd gwblhau ei gwrs sylfaen mewn celf yng Ngholeg Menai gyda rhagoriaeth, ac arddangoswyd ei waith yn […]

  Darllen Mwy

 • Ymweliad Lee Waters AC

  15/07/2019

  Roedd menter gymdeithasol Antur Waunfawr yn falch o groesawu’r Dirprwy Weinidog Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters AC, a dangos iddo’r gwaith pwysig a wnaed i gefnogi oedolion ag anableddau dysgu. Mae Antur Waunfawr, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 35 oed eleni, yn fenter gymdeithasol flaenllaw yng ngogledd Cymru, sy’n darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i […]

  Darllen Mwy