• Newyddlen Antur Waunfawr Mai-Mehefin 2020

  04/06/2020

  Dyma newyddlen Antur Waunfawr, Mai-Mehefin 2020. Cliciwch yma i’w ddarllen

  Darllen Mwy

 • Newyddlen Antur Waunfawr Ebrill-Mai 2020

  28/04/2020

  Dyma newyddlen Antur Waunfawr, Ebrill-Mai 2020. Cliciwch yma i’w ddarllen

  Darllen Mwy

 • Diweddariad Coronafirws

  30/03/2020

  Mae Antur Waunfawr yn parhau i fonitro’r canllawiau swyddogol gan y Llywodraeth ac awdurdodau iechyd cyhoeddus yn fanwl, ac yn ymateb yn unol â’r rhain er mwyn amddiffyn iechyd a llesiant yr unigolion rydym ni’n eu cefnogi, ein staff a’n cwsmeriaid Mae ein safle Waunfawr (yn cynnwys caffi, siop a gerddi), a’n safleoedd Warws Werdd […]

  Darllen Mwy

 • Mae’r gwaith adeiladu ar safle Beics Antur wedi cychwyn!

  22/01/2020

  Darllen Mwy

 • Mae prosiect Beganifs angen eich help!

  15/01/2020

  Mae clwb ieuenctid Waunfawr ‘Beganifs’ wedi cyrraedd rhestr fer grant ‘Eich Cymuned, Eich Dewis’ Heddlu Gogledd Cymru. Mae’r fenter gymdeithasol Antur Waunfawr wedi bod yn rhedeg y clwb ar eu safle yn Waunfawr, gyda chefnogaeth Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd, mewn ymgais i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y pentref. Mae’r clwb yn cynnig ystod o weithgareddau, […]

  Darllen Mwy

 • Blwyddyn Newydd Dda 2020!

  02/01/2020

  Mae cyfnod yr ŵyl bob amser yn amser prysur i ni, ac nid oedd 2019 yn eithriad! Roedd rhai o’r uchafbwyntiau eleni yn cynnwys … Ein ffair Nadolig flynyddol Miri Sion Corn, gyda cherddoriaeth, stondinau a bwyd a diod blasus! Mynychu ffeiriau Nadolig gyda’n crefftau cartref, gan gynnwys Ysgol Pendalar a Nant Gwrtheyrn Cymryd rhan […]

  Darllen Mwy

 • Canmoliaeth i ymddiriedolwyr Antur yng Ngwobrau Elusennau Cymru

  21/11/2019

  Mae Antur Waunfawr yn falch iawn o fod wedi cael canmoliaeth uchel am y wobr Ymddiriedolwyr Rhagorol yng Ngwobrau Elusennau Cymru a gynhaliwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC). Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo fawreddog yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ar nos Wener 15 Tachwedd, gyda sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru yn cael eu cydnabod am eu gwaith […]

  Darllen Mwy

 • Cartref dros dro i Beics Antur

  14/11/2019

  Roedd hi’n ddiwrnod prysur ddoe wrth i Feics Antur symud i gartref dros dro, yn barod i’r gwaith adeiladu fydd yn cychwyn ar safle’r siop ym Mhorth yr Aur, Caernarfon. Mae’n wasanaethau llogi, gwerthu a thrwsio nawr yn digwydd o’n safle Warws Werdd. 📍 Warws Werdd, Stâd Diwydiannol Cibyn Industrial Estate, Caernarfon, LL55 2BD 📧 […]

  Darllen Mwy

 • Lawnsiad apêl cyllid torfol Beics Antur

  03/10/2019

  Mae paratoadau’n parhau ar gyfer canolfan beicio a llesiant cynhwysol ar safle hanesyddol Porth yr Aur yng nghanol tref Caernarfon, gyda chynllun cyllid torfol wedi cychwyn. Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr, menter gymdeithasol sy’n darparu gwaith a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu yn eu cymunedau. Roedd yr hen siop wedi’i […]

  Darllen Mwy

 • Artist yn creu gwaith celf o gynfasau ail-law

  13/08/2019

  Mae Warws Werdd, safle ailddefnyddio dodrefn a dillad yng Nghaernarfon sy’n rhan o deulu Antur Waunfawr, yn arddangos gwaith celf newydd lliwgar yn y siop, ac mae’r artist angen eich help chi i’w enwi! Mae Reece Ogden, 19, newydd gwblhau ei gwrs sylfaen mewn celf yng Ngholeg Menai gyda rhagoriaeth, ac arddangoswyd ei waith yn […]

  Darllen Mwy

 • Ymweliad Lee Waters AC

  15/07/2019

  Roedd menter gymdeithasol Antur Waunfawr yn falch o groesawu’r Dirprwy Weinidog Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters AC, a dangos iddo’r gwaith pwysig a wnaed i gefnogi oedolion ag anableddau dysgu. Mae Antur Waunfawr, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 35 oed eleni, yn fenter gymdeithasol flaenllaw yng ngogledd Cymru, sy’n darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i […]

  Darllen Mwy

 • Dathlu 35 Mlynedd

  12/07/2019

  Mae’n flwyddyn bwysig i Antur Waunfawr, wrth iddynt ddathlu ei ben-blwydd yn 35 oed! Wedi’i sefydlu ym 1984 gan R. Gwynn Davies, mae Antur Waunfawr yn darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu yn eu cymuned. Mae’r fenter gymdeithasol wedi tyfu’n sylweddol dros y 35 mlynedd diwethaf, ac mae bellach yn rheoli […]

  Darllen Mwy

 • Gŵyl Haf Antur – 22.06.19

  03/06/2019

  ✨ Mae’r Antur yn dathlu 35 mlynedd eleni, a pha ffordd well i ddathlu nag yn ein ffair haf? ✨   Dewch draw am brynhawn o hwyl! Ar y diwrnod bydd: ✅ Stondinau bwyd a chrefftau ✅ Cerddoriaeth byw gan Phil Gas a’r Band a Doniau Cudd ✅ Gweithdy syrcas gyda Cimera ✅ Swigod Dr […]

  Darllen Mwy

 • Pleidleisiwch i’n prosiect Gloywi Iechyd!

  21/05/2019

  ☑️ Pleidleisiwch i ni!  ☑️ Mae ein prosiect Gloywi Iechyd yn gymwys ar gyfer arian Gronfa Gymunedol Wledig Calor, ac rydym angen eich pleidlais chi i helpu i wireddu’r prosiect cyffrous hwn! Bydd prosiect Gloywi Iechyd yn brosiect cymunedol a byddwn yn gweithio efo Meddygfa Waunfawr gyda’r bwriad o bontio’r bwlch cenhedlaeth. Byddwn yn cynnig […]

  Darllen Mwy

 • Antur 35: Gruff Rhys

  03/04/2019

  Mae Antur Waunfawr yn hapus iawn i gyhoeddi y bydd y cerddor Gruff Rhys yn ymuno â nhw fel rhan o’u dathliadau 35 mlynedd, ar gyfer gig acwstig arbennig iawn yn Galeri, Caernarfon, ar nos Sadwrn 22 Mehefin. Wedi’i sefydlu ym 1984 gan R Gwynn Davies, mae Antur Waunfawr yn darparu cyfleoedd gwaith ac hyfforddiant […]

  Darllen Mwy

 • Cymru D20 v Lloegr D20

  26/02/2019

  Cafwyd prynhawn arbennig ddydd Gwener wrth i griw’r Antur mynd ar drip i weld gêm Cymru D20 v Lloegr D20 yn Stadiwm Zipworld, gyda bwyd blasus yn Brewers Fayre, Afon Conwy, cyn y gêm. Roedd hi’n gêm gyffrous, gyda Chymru yn cael buddugoliaeth ddramatig yn erbyn Lloegr ar y funud olaf! Pawb wedi gadael mewn […]

  Darllen Mwy

 • Croeso cynnes i’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

  07/02/2019

                Roedd Menter Gymdeithasol Antur Waunfawr yn falch iawn o groesawu cynrychiolwyr o’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig draw, i ddangos y gwaith pwysig mae’r elusen yn wneud wrth gefnogi unigolion gydag anableddau dysgu. Sefydlwyd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig (BIC) ugain mlynedd yn ôl i ddarparu fforwm ar gyfer ymgynghori a chydweithredu ar […]

  Darllen Mwy

 • Noson Nadoligaidd yn yr Antur

  11/12/2018

  Wel am noson wych yn ein digwyddiad Nadolig Miri Siôn Corn eleni! Diolch i bawb a fynychodd! Roedd hi’n braf cael cerddoriaeth fyw eleni gan Fand Pres Llanrug a Dylan Wyn Evans, yn ogystal â chrefftau cartref ar werth, cacennau blasus a bwyd yng nghaffi Blas y Waun. Roedd seidr Perllan y Fro’r Antur yn […]

  Darllen Mwy

 • Antur Waunfawr ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol

  20/11/2018

  Mae Antur Waunfawr ar y rhestr fer am wobr genedlaethol yn dilyn llwyddiant yr elusen yng ngwobrau Busnesau Cymdeithasol Cymru, a gyflwynwyd gan Wales Coop yng Nghaerdydd eleni. Mae Antur Waunfawr yn darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu yng Ngogledd Cymru, ac enillwyd y wobr menter gymdeithasol Iechyd a Gofal Cymdeithasol […]

  Darllen Mwy

 • Rhodd flasus gan gerddi cymunedol

  05/10/2018

  Yn dilyn ein hapêl am seidr, aeth criw o safle Waunfawr i erddi cymunedol yr ‘Coach House’ yn Sychdyn, er mwyn hel afalau. Diolch yn fawr iawn i Mr Powell-Davies a’r garddwyr am gysylltu efo’r cynnig caredig, ni allem gredu faint o afalau oedd ar y coed! Prynhawn prysur yn casglu’r holl afalau o’r ardd […]

  Darllen Mwy