• Cloddio i hanes cartref newydd siop feics

  15/01/2018

  Mae archeolegwyr wedi bod yn cynnal ymchwiliad archeolegol ar safle newydd siop feics Antur Waunfawr, sef Beics Menai, yn iard Porth yr Aur yng Nghaernarfon. Cwblhawyd pryniant y safle ym mis Tachwedd gan Antur Waunfawr, menter gymdeithasol leol sy’n darparu cyfleoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu. Bydd yr adeilad yn cynnig mwy o le […]

  Darllen Mwy

 • Dathlu llwyddiant cyfraddau ailgylchu Cymru

  03/01/2018

  Gwarchod ein hamgylchedd yw un o brif amcanion Antur Waunfawr ac rydym wedi gwirioni clywed bod Cymru bellach wedi cyrraedd yr ail safle ar draws y byd am ailgylchu gwastraff cartref. Nod Antur yw cynyddu cyfraddau cyfranogi ailgylchu ac ailddefnyddio adnoddau, ac mae safle Caergylchu, a sefydlwyd mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, yn ailgylchu dros […]

  Darllen Mwy

 • Miri Siôn Corn

  08/12/2017

  Noson hwyl yn ein digwyddiad Nadolig Miri Siôn Corn eto eleni – diolch i bawb am gefnogi! Roedd llawer o grefftau cartref ar werth yn yr Ysgubor; cacennau blasus a chŵn poeth yng Nghaffi Blas y Waun, ac wrth gwrs, ymweliad arbennig gan y dyn ei hun, Sion Corn! Diolch mawr hefyd i staff a […]

  Darllen Mwy

 • Dathlu’r Nadolig

  18/11/2017

              Mae’n amser prysur iawn yn yr Antur, gyda phawb yn brysur yn paratoi ar gyfer y digwyddiadau Nadoligaidd sydd ar y gweill. Mae’r siop grefftau yn Waunfawr ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:30yb-4yp, ac yn cynnig amrywiaeth eang o grefftau, anrhegion ac addurniadau. Bydd tîm Antur […]

  Darllen Mwy

 • Crefftau yn Oriel Pwlldefaid

  17/11/2017

  Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod crefftau’r Antur bellach ar werth yn Oriel Pwlldefaid, Pwllheli! Mae gennym dewisiad o anrhegion hardd, wedi’u gwneud â llaw, a hefyd addurniadau Nadolig unigryw! Dyma Anwen gyda Bethan o Pwlldefaid, yn danfon rhywfaint o’n stoc i’r siop. Diolch yn fawr i Oriel Pwlldefaid!

  Darllen Mwy

 • Twrnamaint Boccia

  09/10/2017

  Cafwyd gymaint o hwyl yn nhwrnamaint boccia yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn ar ddydd Iau, 05 Hydref. Cymerodd pedwar tîm o’r Antur ran yn y gystadleuaeth!  

  Darllen Mwy

 • Sesiwn diogelch gyda Heddlu Gogledd Cymru

  30/08/2017

    Yn gynharach yn y mis, cafwyd sesiwn ddiddorol a addysgiadol yn trafod diogelwch yn y gymuned gyda Heddlu Gogledd Cymru – Caernarfon a Cyffiniau. Daeth Swyddogion Cefnogi Cymuned Caernarfon, Jamie Aston a William Leon-Portillo, draw i’r Antur er mwyn rhoi cymorth ar sut i gadw’n ddiogel yn y gwaith a’r cartref. Daeth yr swyddogion […]

  Darllen Mwy

 • Hwyl yn yr Eisteddfod!

  14/08/2017

  Cafodd yr Antur amser anhygoel yn yr Eisteddfod eleni! Diolch i bawb a ddaeth i ymweld â’n stondin, a hefyd i bawb a gefnogodd ein gweithgareddau. Roedd ein stondin yn brysur iawn, ac fe werthwyd llawer o’n crefftau cartref, yn ogystal â chynnyrch cartref, gan gynnwys cacennau, bara brith a chasis cyrens du. Roedd gan […]

  Darllen Mwy

 • Eisteddfod 2017

  27/07/2017

  Mae’r Antur yn edrych ‘mlaen cael stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern, rhwng Awst 5-12.  Bydd gennym 3 stondin ar y maes (rhifau 301-303), felly dewch draw i ddweud helo! Bydd cyfle i chi cael paned am ddim, a bydd llawer o gynnyrch cartref ar werth yn cynnwys cacennau, bara brith, jams, siytnis a […]

  Darllen Mwy

 • Diogelwch yn y gymuned

  24/07/2017

  Mae’r Antur yn cymryd diogelwch ein hunigolion o ddifri, a byddwn yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i hyrwyddo diogelwch yn y gymuned. Mae gennym dwy sesiwn wedi eu trefnu gyda PCSO Jamie Aston, a fydd yn dod i siarad gyda ni am: y gwahaniaeth rhwng argyfwng a di-argyfwng; pwy i’w ffonio, 999 neu 101?; […]

  Darllen Mwy

 • Ymweliad Gronfa Treftadaeth y Loteri

  13/07/2017

                      Roedd hi’n bleser croesawu Syr Peter Luff, Cadeirydd Gronfa Treftadaeth y Loteri, i Feics Menai wythnos yma, a chlywed am y grant £3.5m i’r ddatblygu’r Cei Llechi yng Nghaernarfon. Mae hyn yn newyddion gwych i’r dref, ac roedd hi’n ddiddorol iawn clywed am y cynlluniau […]

  Darllen Mwy

 • Gwyl Haf yr Antur

  20/06/2017

  Cafwyd diwrnod arbennig yng Ngŵyl Haf yr Antur eleni! Roedd y tywydd braf wedi denu pawb allan i fwynhau’r stondinau, bwyd a diod, sgiliau syrcas, castell fownsio, peintio gwynebau a mwy!  

  Darllen Mwy

 • Dewch am brynhawn o hwyl!

  15/06/2017

  Dewch draw am brynhawn o hwyl yng Ngŵyl Haf yr Antur, ar dydd Sadwrn 17 Fehefin, 1-5yp. Bydd stondinau, crefftau, bwyd a diod flasus, cerddoriaeth gan ‘Phil Gas a’r Band’ a Doniau Cudd, gweithdy sgiliau syrcas gyda Cimera, castell fownsio, peintio gwynebau a llawer mwy!

  Darllen Mwy

 • Galw am stondinwyr i’r Ŵyl Haf!

  30/05/2017

  Mae’r Antur yn cynnal ein Gŵyl Haf ar ddydd Sadwrn, 17 Fehefin, (1yp-5yp) ac rydym ni’n chwilio am stondinwyr i gymryd rhan. Rydym ni’n chwilio am amrywiaeth o stondinau, yn cynnwys crefftau, bwyd/diod, celf a gemwaith. Mae stondin yn costio £10 – bargen! Os oes gennych ddiddordeb, plîs cysylltwch dros Facebook neu e-bostiwch carla.esposito@anturwaunfawr.cymru am […]

  Darllen Mwy

 • Gŵyl Fwyd Caernarfon

  15/05/2017

                  Roedd hi’n ddiwrnod gwych yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon ar dydd Sadwrn! Roedd ein stondin wedi’i leoli ar y maes, ac yn gwerthu llawer o gynnyrch cartref, gan gynnwys bara brith, fflapjacs, gwin, jamiau a siytni. Roedd planhigion ar werth hefyd, gan gynnwys planhigion tomato a’r perlysiau. Diolch […]

  Darllen Mwy

 • Raffl Pasg yn codi £182!

  08/05/2017

                          Yn dilyn ein raffl Pasg, codwyd £182.50 ar gyfer ganolfan achub anifeiliaid Freshfields, gyda’r  enillydd lwcus yn curo cist bren llawn wyau Pasg! Wythnos diwethaf, aeth griw o’r Warws Werdd lawr i Freshfields er mwyn cyflwyno’r siec iddynt. Roedd y criw wedi gwirioni […]

  Darllen Mwy

 • Dathlu llwyddiant prosiect ‘Sgiliau Antur’

  12/04/2017

  Mae Antur Waunfawr yn dathlu llwyddiant prosiect tair mis sydd wedi hyrwyddo iechyd a llesiant a recriwtio gwirfoddolwyr. Cafodd y prosiect, a elwir yn ‘Sgiliau Antur’, ei ariannu gan Y Gronfa Gofal Canolradd – Grant Anableddau Dysgu ac Anghenion Cymhleth gan Lywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd […]

  Darllen Mwy

 • Diwrnod Agored Beicio Addasol

  14/03/2017

  Dylai Beicio fod yn hygyrch i bawb – dyna oedd brif nod diwrnod agored seiclo addasol a drefnwyd gan Antur Waunfawr wythnos diwethaf, ochr yn ochr â’r Bartneriaeth Awyr Agored, Chwaraeon Anabledd Cymru, Cyngor Gwynedd a Derwen – Tîm Integredig Plant Anabl . Cynhelir y digwyddiad yn Cartio Dan Do Redline yng Nghaernarfon, ac mi […]

  Darllen Mwy

 • Cefnogi’r Cofis!

  16/02/2017

                Fel rhan o’n phrosiect #SgiliauAntur, mwynhaodd griw o’r Antur prynhawn grêt yn gwylio’r pêl-droed yn yr Oval ddydd Sadwrn. Da iawn Caernarfon Town FC ar ennill 3-2 yn erbyn Ruthin, a diolch am y croeso cynnes! Am fwy o wybodaeth am ein prosiect Sgiliau Antur, cliciwch yma.  

  Darllen Mwy

 • Sesiwn feicio yn Redline

  20/01/2017

  Fel rhan o brosiect newydd ‘Sgiliau Antur’, mae gweithwyr o’r Warws Werdd wedi mwynhau sesiwn feicio yn Redline Indoor Karting Caernarfon yn defnyddio beics o Beics Menai Bikes, gyda staff a gwirfoddolwyr. Diolch yn fawr i Redline am y cyfle i ddefnyddio’r trac. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn, ac yn edrych ymlaen at […]

  Darllen Mwy • 1