• Croeso cynnes i’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

  07/02/2019

                Roedd Menter Gymdeithasol Antur Waunfawr yn falch iawn o groesawu cynrychiolwyr o’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig draw, i ddangos y gwaith pwysig mae’r elusen yn wneud wrth gefnogi unigolion gydag anableddau dysgu. Sefydlwyd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig (BIC) ugain mlynedd yn ôl i ddarparu fforwm ar gyfer ymgynghori a chydweithredu ar […]

  Darllen Mwy

 • Noson Nadoligaidd yn yr Antur

  11/12/2018

  Wel am noson wych yn ein digwyddiad Nadolig Miri Siôn Corn eleni! Diolch i bawb a fynychodd! Roedd hi’n braf cael cerddoriaeth fyw eleni gan Fand Pres Llanrug a Dylan Wyn Evans, yn ogystal â chrefftau cartref ar werth, cacennau blasus a bwyd yng nghaffi Blas y Waun. Roedd seidr Perllan y Fro’r Antur yn […]

  Darllen Mwy

 • Antur Waunfawr ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol

  20/11/2018

  Mae Antur Waunfawr ar y rhestr fer am wobr genedlaethol yn dilyn llwyddiant yr elusen yng ngwobrau Busnesau Cymdeithasol Cymru, a gyflwynwyd gan Wales Coop yng Nghaerdydd eleni. Mae Antur Waunfawr yn darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu yng Ngogledd Cymru, ac enillwyd y wobr menter gymdeithasol Iechyd a Gofal Cymdeithasol […]

  Darllen Mwy

 • Rhodd flasus gan gerddi cymunedol

  05/10/2018

  Yn dilyn ein hapêl am seidr, aeth criw o safle Waunfawr i erddi cymunedol yr ‘Coach House’ yn Sychdyn, er mwyn hel afalau. Diolch yn fawr iawn i Mr Powell-Davies a’r garddwyr am gysylltu efo’r cynnig caredig, ni allem gredu faint o afalau oedd ar y coed! Prynhawn prysur yn casglu’r holl afalau o’r ardd […]

  Darllen Mwy

 • Antur yn dathlu gwobr gofal

  28/09/2018

  Mae Antur Waunfawr yn dathlu ar ôl ennill gwobr menter gymdeithasol Iechyd a Gofal Cymdeithasol y flwyddyn yn seremoni gwobrwyo Busnes Cymdeithasol Cymru yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd. Darperir Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, gyda’r nod o dynnu sylw at fusnesau cymdeithasol yng Nghymru sy’n creu effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol. […]

  Darllen Mwy

 • Blwyddyn lwyddiannus i’r Antur

  11/09/2018

  Ddydd Llun 10 Medi, cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Antur Waunfawr. Roedd yn gyfarfod llwyddiannus a gynhaliwyd yn adeilad Ysgubor Fawr yr Antur, gyda phresenoldeb gan aelodau’r Bwrdd a staff Antur. Bu’n flwyddyn brysur a llwyddiannus i Antur Waunfawr; rydym ni nawr yn rheoli 15 o fusnesau, ac mae gennym nifer o brosiectau newydd ar y gweill. […]

  Darllen Mwy

 • Beicio i Borth yr Aur

  30/05/2018

  Meddyliwch amy ‘Golden Gate’ ac mae’n debyg mae delwedd o San Franciso heulog sy’n dod i’ch meddwl … ond mae Antur Waunfawr yn dathlu symudiad ei siop beics i ‘Golden Gate’ Caernarfon, sef Porth yr Aur. Mae Antur Waunfawr yn fenter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu, ac yn gynt roedd […]

  Darllen Mwy

 • Chwaraeon gyda myfyrwyr Coleg Menai

  21/03/2018

  Cafwyd diwrnod gwych ddoe yng nghwmni myfyrwyr Coleg Menai, wrth iddynt gynnal diwrnod chwaraeon i griw’r Antur fel rhan o’u cwrs chwaraeon. Cafwyd lawer o hwyl yn trio chwaraeon gwahanol, megis pêl-droed cerdded, boccia, pêl-rwyd a ‘goal-ball’. Diolch yn fawr iawn i’r myfyrwyr, roedd y criw wrth ei bodd ac wedi dŵad adref hefo tystysgrifau […]

  Darllen Mwy

 • Diwrnod Agored Iechyd a Lles

  13/03/2018

  Mae’r Antur yn cynnal Diwrnod Agored Iechyd a Lles, ar ddydd Sadwrn 24 Mawrth, 10:00 – 16:00, yng NghanolfanTenis Arfon, Caernarfon. Mae mynediad am ddim, felly dewch draw i roi tro ar lawer o chwaraeon cynhwysol sy’n addas ar gyfer pob oed a gallu! Croeso i bawb!

  Darllen Mwy

 • Cloddio i hanes cartref newydd siop feics

  15/01/2018

  Mae archeolegwyr wedi bod yn cynnal ymchwiliad archeolegol ar safle newydd siop feics Antur Waunfawr, sef Beics Menai, yn iard Porth yr Aur yng Nghaernarfon. Cwblhawyd pryniant y safle ym mis Tachwedd gan Antur Waunfawr, menter gymdeithasol leol sy’n darparu cyfleoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu. Bydd yr adeilad yn cynnig mwy o le […]

  Darllen Mwy

 • Dathlu llwyddiant cyfraddau ailgylchu Cymru

  03/01/2018

  Gwarchod ein hamgylchedd yw un o brif amcanion Antur Waunfawr ac rydym wedi gwirioni clywed bod Cymru bellach wedi cyrraedd yr ail safle ar draws y byd am ailgylchu gwastraff cartref. Nod Antur yw cynyddu cyfraddau cyfranogi ailgylchu ac ailddefnyddio adnoddau, ac mae safle Caergylchu, a sefydlwyd mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, yn ailgylchu dros […]

  Darllen Mwy

 • Miri Siôn Corn

  08/12/2017

  Noson hwyl yn ein digwyddiad Nadolig Miri Siôn Corn eto eleni – diolch i bawb am gefnogi! Roedd llawer o grefftau cartref ar werth yn yr Ysgubor; cacennau blasus a chŵn poeth yng Nghaffi Blas y Waun, ac wrth gwrs, ymweliad arbennig gan y dyn ei hun, Sion Corn! Diolch mawr hefyd i staff a […]

  Darllen Mwy

 • Dathlu’r Nadolig

  18/11/2017

              Mae’n amser prysur iawn yn yr Antur, gyda phawb yn brysur yn paratoi ar gyfer y digwyddiadau Nadoligaidd sydd ar y gweill. Mae’r siop grefftau yn Waunfawr ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:30yb-4yp, ac yn cynnig amrywiaeth eang o grefftau, anrhegion ac addurniadau. Bydd tîm Antur […]

  Darllen Mwy

 • Crefftau yn Oriel Pwlldefaid

  17/11/2017

  Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod crefftau’r Antur bellach ar werth yn Oriel Pwlldefaid, Pwllheli! Mae gennym dewisiad o anrhegion hardd, wedi’u gwneud â llaw, a hefyd addurniadau Nadolig unigryw! Dyma Anwen gyda Bethan o Pwlldefaid, yn danfon rhywfaint o’n stoc i’r siop. Diolch yn fawr i Oriel Pwlldefaid!

  Darllen Mwy

 • Twrnamaint Boccia

  09/10/2017

  Cafwyd gymaint o hwyl yn nhwrnamaint boccia yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn ar ddydd Iau, 05 Hydref. Cymerodd pedwar tîm o’r Antur ran yn y gystadleuaeth!  

  Darllen Mwy

 • Sesiwn diogelch gyda Heddlu Gogledd Cymru

  30/08/2017

    Yn gynharach yn y mis, cafwyd sesiwn ddiddorol a addysgiadol yn trafod diogelwch yn y gymuned gyda Heddlu Gogledd Cymru – Caernarfon a Cyffiniau. Daeth Swyddogion Cefnogi Cymuned Caernarfon, Jamie Aston a William Leon-Portillo, draw i’r Antur er mwyn rhoi cymorth ar sut i gadw’n ddiogel yn y gwaith a’r cartref. Daeth yr swyddogion […]

  Darllen Mwy

 • Hwyl yn yr Eisteddfod!

  14/08/2017

  Cafodd yr Antur amser anhygoel yn yr Eisteddfod eleni! Diolch i bawb a ddaeth i ymweld â’n stondin, a hefyd i bawb a gefnogodd ein gweithgareddau. Roedd ein stondin yn brysur iawn, ac fe werthwyd llawer o’n crefftau cartref, yn ogystal â chynnyrch cartref, gan gynnwys cacennau, bara brith a chasis cyrens du. Roedd gan […]

  Darllen Mwy

 • Eisteddfod 2017

  27/07/2017

  Mae’r Antur yn edrych ‘mlaen cael stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern, rhwng Awst 5-12.  Bydd gennym 3 stondin ar y maes (rhifau 301-303), felly dewch draw i ddweud helo! Bydd cyfle i chi cael paned am ddim, a bydd llawer o gynnyrch cartref ar werth yn cynnwys cacennau, bara brith, jams, siytnis a […]

  Darllen Mwy

 • Diogelwch yn y gymuned

  24/07/2017

  Mae’r Antur yn cymryd diogelwch ein hunigolion o ddifri, a byddwn yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i hyrwyddo diogelwch yn y gymuned. Mae gennym dwy sesiwn wedi eu trefnu gyda PCSO Jamie Aston, a fydd yn dod i siarad gyda ni am: y gwahaniaeth rhwng argyfwng a di-argyfwng; pwy i’w ffonio, 999 neu 101?; […]

  Darllen Mwy

 • Ymweliad Gronfa Treftadaeth y Loteri

  13/07/2017

                      Roedd hi’n bleser croesawu Syr Peter Luff, Cadeirydd Gronfa Treftadaeth y Loteri, i Feics Menai wythnos yma, a chlywed am y grant £3.5m i’r ddatblygu’r Cei Llechi yng Nghaernarfon. Mae hyn yn newyddion gwych i’r dref, ac roedd hi’n ddiddorol iawn clywed am y cynlluniau […]

  Darllen Mwy