• Lawnsiad apêl cyllid torfol Beics Antur

  03/10/2019

  Mae paratoadau’n parhau ar gyfer canolfan beicio a llesiant cynhwysol ar safle hanesyddol Porth yr Aur yng nghanol tref Caernarfon, gyda chynllun cyllid torfol wedi cychwyn. Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr, menter gymdeithasol sy’n darparu gwaith a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu yn eu cymunedau. Roedd yr hen siop wedi’i […]

  Darllen Mwy

 • Artist yn creu gwaith celf o gynfasau ail-law

  13/08/2019

  Mae Warws Werdd, safle ailddefnyddio dodrefn a dillad yng Nghaernarfon sy’n rhan o deulu Antur Waunfawr, yn arddangos gwaith celf newydd lliwgar yn y siop, ac mae’r artist angen eich help chi i’w enwi! Mae Reece Ogden, 19, newydd gwblhau ei gwrs sylfaen mewn celf yng Ngholeg Menai gyda rhagoriaeth, ac arddangoswyd ei waith yn […]

  Darllen Mwy

 • Ymweliad Lee Waters AC

  15/07/2019

  Roedd menter gymdeithasol Antur Waunfawr yn falch o groesawu’r Dirprwy Weinidog Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters AC, a dangos iddo’r gwaith pwysig a wnaed i gefnogi oedolion ag anableddau dysgu. Mae Antur Waunfawr, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 35 oed eleni, yn fenter gymdeithasol flaenllaw yng ngogledd Cymru, sy’n darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i […]

  Darllen Mwy

 • Dathlu 35 Mlynedd

  12/07/2019

  Mae’n flwyddyn bwysig i Antur Waunfawr, wrth iddynt ddathlu ei ben-blwydd yn 35 oed! Wedi’i sefydlu ym 1984 gan R. Gwynn Davies, mae Antur Waunfawr yn darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu yn eu cymuned. Mae’r fenter gymdeithasol wedi tyfu’n sylweddol dros y 35 mlynedd diwethaf, ac mae bellach yn rheoli […]

  Darllen Mwy

 • Gŵyl Haf Antur – 22.06.19

  03/06/2019

  ✨ Mae’r Antur yn dathlu 35 mlynedd eleni, a pha ffordd well i ddathlu nag yn ein ffair haf? ✨   Dewch draw am brynhawn o hwyl! Ar y diwrnod bydd: ✅ Stondinau bwyd a chrefftau ✅ Cerddoriaeth byw gan Phil Gas a’r Band a Doniau Cudd ✅ Gweithdy syrcas gyda Cimera ✅ Swigod Dr […]

  Darllen Mwy

 • Pleidleisiwch i’n prosiect Gloywi Iechyd!

  21/05/2019

  ☑️ Pleidleisiwch i ni!  ☑️ Mae ein prosiect Gloywi Iechyd yn gymwys ar gyfer arian Gronfa Gymunedol Wledig Calor, ac rydym angen eich pleidlais chi i helpu i wireddu’r prosiect cyffrous hwn! Bydd prosiect Gloywi Iechyd yn brosiect cymunedol a byddwn yn gweithio efo Meddygfa Waunfawr gyda’r bwriad o bontio’r bwlch cenhedlaeth. Byddwn yn cynnig […]

  Darllen Mwy

 • Antur 35: Gruff Rhys

  03/04/2019

  Mae Antur Waunfawr yn hapus iawn i gyhoeddi y bydd y cerddor Gruff Rhys yn ymuno â nhw fel rhan o’u dathliadau 35 mlynedd, ar gyfer gig acwstig arbennig iawn yn Galeri, Caernarfon, ar nos Sadwrn 22 Mehefin. Wedi’i sefydlu ym 1984 gan R Gwynn Davies, mae Antur Waunfawr yn darparu cyfleoedd gwaith ac hyfforddiant […]

  Darllen Mwy

 • Cymru D20 v Lloegr D20

  26/02/2019

  Cafwyd prynhawn arbennig ddydd Gwener wrth i griw’r Antur mynd ar drip i weld gêm Cymru D20 v Lloegr D20 yn Stadiwm Zipworld, gyda bwyd blasus yn Brewers Fayre, Afon Conwy, cyn y gêm. Roedd hi’n gêm gyffrous, gyda Chymru yn cael buddugoliaeth ddramatig yn erbyn Lloegr ar y funud olaf! Pawb wedi gadael mewn […]

  Darllen Mwy

 • Croeso cynnes i’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

  07/02/2019

                Roedd Menter Gymdeithasol Antur Waunfawr yn falch iawn o groesawu cynrychiolwyr o’r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig draw, i ddangos y gwaith pwysig mae’r elusen yn wneud wrth gefnogi unigolion gydag anableddau dysgu. Sefydlwyd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig (BIC) ugain mlynedd yn ôl i ddarparu fforwm ar gyfer ymgynghori a chydweithredu ar […]

  Darllen Mwy

 • Noson Nadoligaidd yn yr Antur

  11/12/2018

  Wel am noson wych yn ein digwyddiad Nadolig Miri Siôn Corn eleni! Diolch i bawb a fynychodd! Roedd hi’n braf cael cerddoriaeth fyw eleni gan Fand Pres Llanrug a Dylan Wyn Evans, yn ogystal â chrefftau cartref ar werth, cacennau blasus a bwyd yng nghaffi Blas y Waun. Roedd seidr Perllan y Fro’r Antur yn […]

  Darllen Mwy

 • Antur Waunfawr ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol

  20/11/2018

  Mae Antur Waunfawr ar y rhestr fer am wobr genedlaethol yn dilyn llwyddiant yr elusen yng ngwobrau Busnesau Cymdeithasol Cymru, a gyflwynwyd gan Wales Coop yng Nghaerdydd eleni. Mae Antur Waunfawr yn darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i oedolion ag anableddau dysgu yng Ngogledd Cymru, ac enillwyd y wobr menter gymdeithasol Iechyd a Gofal Cymdeithasol […]

  Darllen Mwy

 • Rhodd flasus gan gerddi cymunedol

  05/10/2018

  Yn dilyn ein hapêl am seidr, aeth criw o safle Waunfawr i erddi cymunedol yr ‘Coach House’ yn Sychdyn, er mwyn hel afalau. Diolch yn fawr iawn i Mr Powell-Davies a’r garddwyr am gysylltu efo’r cynnig caredig, ni allem gredu faint o afalau oedd ar y coed! Prynhawn prysur yn casglu’r holl afalau o’r ardd […]

  Darllen Mwy

 • Antur yn dathlu gwobr gofal

  28/09/2018

  Mae Antur Waunfawr yn dathlu ar ôl ennill gwobr menter gymdeithasol Iechyd a Gofal Cymdeithasol y flwyddyn yn seremoni gwobrwyo Busnes Cymdeithasol Cymru yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd. Darperir Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, gyda’r nod o dynnu sylw at fusnesau cymdeithasol yng Nghymru sy’n creu effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol. […]

  Darllen Mwy

 • Blwyddyn lwyddiannus i’r Antur

  11/09/2018

  Ddydd Llun 10 Medi, cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Antur Waunfawr. Roedd yn gyfarfod llwyddiannus a gynhaliwyd yn adeilad Ysgubor Fawr yr Antur, gyda phresenoldeb gan aelodau’r Bwrdd a staff Antur. Bu’n flwyddyn brysur a llwyddiannus i Antur Waunfawr; rydym ni nawr yn rheoli 15 o fusnesau, ac mae gennym nifer o brosiectau newydd ar y gweill. […]

  Darllen Mwy

 • Beicio i Borth yr Aur

  30/05/2018

  Meddyliwch amy ‘Golden Gate’ ac mae’n debyg mae delwedd o San Franciso heulog sy’n dod i’ch meddwl … ond mae Antur Waunfawr yn dathlu symudiad ei siop beics i ‘Golden Gate’ Caernarfon, sef Porth yr Aur. Mae Antur Waunfawr yn fenter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu, ac yn gynt roedd […]

  Darllen Mwy

 • Chwaraeon gyda myfyrwyr Coleg Menai

  21/03/2018

  Cafwyd diwrnod gwych ddoe yng nghwmni myfyrwyr Coleg Menai, wrth iddynt gynnal diwrnod chwaraeon i griw’r Antur fel rhan o’u cwrs chwaraeon. Cafwyd lawer o hwyl yn trio chwaraeon gwahanol, megis pêl-droed cerdded, boccia, pêl-rwyd a ‘goal-ball’. Diolch yn fawr iawn i’r myfyrwyr, roedd y criw wrth ei bodd ac wedi dŵad adref hefo tystysgrifau […]

  Darllen Mwy

 • Diwrnod Agored Iechyd a Lles

  13/03/2018

  Mae’r Antur yn cynnal Diwrnod Agored Iechyd a Lles, ar ddydd Sadwrn 24 Mawrth, 10:00 – 16:00, yng NghanolfanTenis Arfon, Caernarfon. Mae mynediad am ddim, felly dewch draw i roi tro ar lawer o chwaraeon cynhwysol sy’n addas ar gyfer pob oed a gallu! Croeso i bawb!

  Darllen Mwy

 • Cloddio i hanes cartref newydd siop feics

  15/01/2018

  Mae archeolegwyr wedi bod yn cynnal ymchwiliad archeolegol ar safle newydd siop feics Antur Waunfawr, sef Beics Menai, yn iard Porth yr Aur yng Nghaernarfon. Cwblhawyd pryniant y safle ym mis Tachwedd gan Antur Waunfawr, menter gymdeithasol leol sy’n darparu cyfleoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu. Bydd yr adeilad yn cynnig mwy o le […]

  Darllen Mwy

 • Dathlu llwyddiant cyfraddau ailgylchu Cymru

  03/01/2018

  Gwarchod ein hamgylchedd yw un o brif amcanion Antur Waunfawr ac rydym wedi gwirioni clywed bod Cymru bellach wedi cyrraedd yr ail safle ar draws y byd am ailgylchu gwastraff cartref. Nod Antur yw cynyddu cyfraddau cyfranogi ailgylchu ac ailddefnyddio adnoddau, ac mae safle Caergylchu, a sefydlwyd mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, yn ailgylchu dros […]

  Darllen Mwy

 • Miri Siôn Corn

  08/12/2017

  Noson hwyl yn ein digwyddiad Nadolig Miri Siôn Corn eto eleni – diolch i bawb am gefnogi! Roedd llawer o grefftau cartref ar werth yn yr Ysgubor; cacennau blasus a chŵn poeth yng Nghaffi Blas y Waun, ac wrth gwrs, ymweliad arbennig gan y dyn ei hun, Sion Corn! Diolch mawr hefyd i staff a […]

  Darllen Mwy