Mae Beics Antur ar gau ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa Covid-19

Beics Antur is currently closed due to the Covid-19 situation

Diweddariad Coronafirws 19/06/2020
Coronavirus update 19/06/2020

Mae cyngor y llywodraeth bellach yn nodi y gall siopau yng Nghymru ailagor o ddydd Llun 22 Mehefin. Er hyn, bydd Beics Antur yn parhau i fod ar gau i’r cyhoedd am y tro. Rydym yn cefnogi oedolion bregus ag anableddau dysgu, a’n prif nod yw amddiffyn eu hiechyd a’u llesiant. Gobeithiwn y gallwch ddeall ein penderfyniad.

Diolch yn fawr am eich dealltwriaeth.
* * * * *
Government advice now states that non-essential shops in Wales are able to re-open from Monday 22 June, however, Beics Antur will remain closed to the public for the time being. We support vulnerable adults with learning disabilities, and their health and well-being remains our priority. We hope that you can understand our decision.

Thank you for your understanding.

 

Mae Beics Antur yn siop hurio beics wedi’i leoli yng Nghaernarfon, Gwynedd, Gogledd Cymru.

Mae safle Beics Antur ym Mhorth yr Aur nawr yn cael ei ddatblygu yn ganolfan Iechyd a Llesiant, gyda gwasanaeth llogi a thrwsio beics, Llofft Llesiant i’w logi i gynnal gweithgareddau iechyd a llesiant, ac ystafell synhwyraidd mewn prosiect werth £1 miliwn.

Mae gennym ddewis helaeth o feiciau merched, dynion a phlant ar werth ac i’w llogi. Mae gennym hefyd fflyd o feics addasol sy’n addas i bob gallu.

Mewn lleoliad cyfleus yn agos i Gastell Caernarfon, gyda mynediad hawdd i’r llwybr beicio Lôn Las Eifion ac aber Y Foryd, rydym yn cynnig gwasanaeth gwych am brisiau gwych.

Mae Beics Antur yn rhan o deulu Antur Waunfawr. Rydym yn darparu ar gyfer teuluoedd a grwpiau, ac yn falch o gynnig gwasanaeth personol.

Rheilffordd Eryri

Rheilffordd Ffestiniog 2Taith ar drên wedi’i ddilyn gan daith feicio … am ddiwrnod allan bendigedig! Mae Rheilffordd Eryri yn rhedeg o’r Cei yng Nghaernarfon drwy gefn gwlad hardd gogledd Cymru, heibio pentrefi Waunfawr a  Beddgelert i  Borthmadog. Mae’n bosib mynd â’r beics o Beics Antur  ar y trên (heb unrhyw dâl ychwanegol) a beicio yn ôl i Gaernarfon ar Lôn Eifion, y llwybr beicio di-draffig.  Am ragor o wybodaeth: www.festrail.co.uk/cym_index.htm

Llwybrau Beicio o Gaernarfon

Beics Menai - Lôn EifionLôn Eifion: llwybr adnabyddus sy’n ymestyn am 12 milltir o Gaernarfon am Borthmadog.

Lôn Las Menai: llwybr 4 milltir ar hyd Y Fenai rhwng Caernarfon a’r Felinheli (am Fangor).

Y Foryd: lôn wledig dawel sy’n cynnig taith ysgafn gyda golygfeydd trawiadol ar draws Y Fenai drosodd i Ynys Môn (nid yw’n lôn ddi-draffig)

Lôn Gwyrfai: llwybr o Gaernarfon trwy gefn gwlad at bentref Waunfawr – ar lwybr ac ar hyd y ffordd.

 

‼️Cartref dros dro ‼️ Mae Beics Antur wedi symud i gartref dros dro, yn barod i’r gwaith adeiladu fydd yn cychwyn ar safle’r siop ym Mhorth yr Aur, Caernarfon. Mae’n wasanaethau llogi, gwerthu a thrwsio nawr yn digwydd o’n safle Warws Werdd.

📍 Warws Werdd, Stâd Diwydiannol Cibyn Industrial Estate, Caernarfon, LL55 2BD
📧 beics@anturwaunfawr.cymru
📞01286 674155

 

ORIAU AGOR AR HYN O BRYD:
 Dydd Llun – Gwener: 9.30 y.b – 5.00 y.h
Dydd Sadwrn: 10.00 y.b – 1.00 y.p
Wedi cau: Dydd Sul

 

Cefnogwyd y prosiect hwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru; y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol; Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru; Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru; a dyfarniad gan sefydliad Garfield Weston.