Well-being Statement, Antur Waunfawr

Hyrwyddo llesiant, iechyd da ac hapusrwydd, a galluogi unigolion fydd conglfeini gwasanaethau  Antur Waunfawr i’r dyfodol, er mwyn cyfarch Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 a Deddf Teithio Llesol Cymru 2013.

Darperir gofal, cefnogaeth weithgar, hyfforddiant a gwaith ystyrlon mewn modd effeithlon a chymesur i ateb gofynion unigolion ag anableddau dysgu a phobl ddifreintiedig yn lleol.

Fel menter gymdeithasol bydd Antur Waunfawr yn cyfarch anghenion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol y gymuned leol– a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg neu ddewis iaith yr unigolyn, ac mewn partneriaeth.

Y nod yw creu cymdeithas arloesol, gyfartal, gynhyrchiol a charbon isel trwy feithrin teulu o fusnesau cynaliadwy yn lleol – cychwyn wrth ein traed a gweithredu’n uchelgeisiol i sicrhau llesiant  a  chymunedau gwydn.