Cei LlechiMae Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon yn rhaglen o brosiectau uchelgeisiol ac arloesol i ddatblygu: “tref lewyrchus ac unigryw fydd yn darparu cyfoeth o gyfleoedd i ymwelwyr a thrigolion Caernarfon drwy ddefnydd unigryw ein asedau gan ei wneud y prif atyniad celfyddydol yng Ngogledd Cymru.”

Fel rhan o’r rhaglen yma, bydd Beics Menai yn adeiladu ar nod Antur Waunfawr o gynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl gydag anableddau dysgu yn yr ardal, tra hefyd yn darparu cyfleoedd beicio i bawb.

Cefndir

Yn adeiladu ar fuddsoddiadau diweddar, bwriad y weledigaeth yw hybu dyfodol economaidd y dref drwy ddefnyddio ei hasedau a’i chryfderau unigryw i greu twf economaidd a swyddi cynaliadwy.

Caiff y fenter ei harwain gan Cyngor Gwynedd a chaiff ei gwireddu drwy bartneriaeth aml-asiantaeth gan gynnwys Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), Cyngor Celfyddydau Cymru, Antur Waunfawr, Gisda, Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru, Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon a Galeri Caernarfon.

Yn Tachwedd 2014, roedd Cyngor Gwynedd a’r bartneriaeth yn llwyddiannus yn sicrhau £1m o Gronfa Taclo Tlodi Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru. Mae’r ariannu hyn, yn ogystal ag ariannu pellach gan bartneriaid wedi galluogi datblygiad cychwynnol rhai o brosiectau’r rhaglen.

Mae gwaith ar y gweill i sicrhau gweddill y pecyn ariannol.

Dyma grynodeb byr o’r prosiectau eraill sy’n rhan o’r rhaglen:

Menter Siopau Gwag: Pecyn cynhwysfawr o gefnogaeth yn cysylltu unigolion sydd eisiau cychwyn busnes gyda eiddo masnachol addas er mwyn datblygu eu busnes. Er fod y cynllun wedi dod i ben ym Mawrth 2015, mae gwaith ar y gweill i weld os oes cyfleoedd pellach i ail-gynnal y cynllun.

Mentro Mlaen: Prosiect a gaiff ei arwain gan Gisda ac ariannwyd gan y Loteri Fawr yng Nghymru i roi’r grym i bobl ifanc i symud o gefnogaeth i gyflogaeth drwy ddarparu sgiliau a hyder. Ariannodd Rhaglen Caernarfon welliannau i ddau leoliad yng nghanol y dref i gefnogi gweithgareddau’r prosiect. Darganfod mwy.

Creu Cymunedau Cyfoes: Prosiect newydd cyffrous ac arloesol ariannir gan Cyngor Celfyddydau Cymru i adfywio Caernarfon mewn ffyrdd newydd a dychmygol drwy weithio gyda cymunedau ac artistiaid. Darganfod mwy.

Ardal Gwella Busnes: Bydd y rhaglen yn darparu cefnogaeth gyfalaf i dreialu mentrau newydd a gaiff eu hadnabod gan y sector fusnes i wella edrychiad a hyfywdra canol y dref. Darganfod mwy.

Safle’r Ynys, Cei Llechi: Yn ganolog i ddatblygiad ehangach Glannau Caernarfon, mae’r Cei Llechi yn cynnig cyfleoedd adfywio sylweddol yn ogystal a’r gallu i fod yn brif yrrwr o newid yn yr ardal. Byddai’r datblygiad yn edrych i ddod ag adeiladau adfeiliedig y safle yn ôl i ddefnydd cymysg. Darganfod mwy.

Terfynfa Caernarfon Rheilffordd Ucheldir Cymru: Mae rheilffyrdd lled bychan Ffestiniog ac Ucheldir Cymru yn rhedeg drwy rhai o dirluniau mwyaf anhygoel Eryri, ac yn un o’r rhai hiraf yn Ewrop. Mae gwaith ar y gweill i wella’r cyfleusterau presennol er mwyn gwella’r croeso ymwelwyr i Gaernarfon. Darganfod mwy.

Castell Caernarfon: Yn atyniad allweddol yng Nghaernarfon, mae’n safle Treftadaeth y Byd o arwyddocâd rhyngwladol. Gan adeiladu ar ddatblygiadau diweddar, bydd gwelliannau pellach i’r cyfleusterau ymwelwyr yn cael eu gwneud. Darganfod mwy.

Galeri: Mae Canolfan Creadigol y Galeri wedi sefydlu ei hun fel lleoliad arloesol ar gyfer theatr, gofod celf, stiwdios perfformiad a gofod gweithio creadigol ac artistig. Mae ei lwyddiant wedi arwain at ofyn pellach ar ofod, gyda opsiynau yn cael eu cysidro i ymestyn yr adeilad presennol. Darganfod mwy.

Prosiectau Tai: Ochr yn ochr ag ymdrechion i ddatblygu’r gofyn a cyflenwad llafur mae ymdrechion i wella’r cyflenwad tai yn y dref. Mae nifer o fentrau i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd i wella’r gyflenwad tai, datblygu cyfleoedd ar gyfer datblygiadau tai newydd yn ogystal a targedu tai i wella effeithlonrwydd ynni i daclo tlodi tanwydd. Darganfod mwy.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch:

E-bost: adfywio@gwynedd.gov.uk
Ffôn: 01286 679391