• Gŵyl Fwyd Caernarfon

  15/05/2017

                  Roedd hi’n ddiwrnod gwych yng Ngŵyl Fwyd Caernarfon ar dydd Sadwrn! Roedd ein stondin wedi’i leoli ar y maes, ac yn gwerthu llawer o gynnyrch cartref, gan gynnwys bara brith, fflapjacs, gwin, jamiau a siytni. Roedd planhigion ar werth hefyd, gan gynnwys planhigion tomato a’r perlysiau. Diolch […]

  Darllen Mwy

 • Raffl Pasg yn codi £182!

  08/05/2017

                          Yn dilyn ein raffl Pasg, codwyd £182.50 ar gyfer ganolfan achub anifeiliaid Freshfields, gyda’r  enillydd lwcus yn curo cist bren llawn wyau Pasg! Wythnos diwethaf, aeth griw o’r Warws Werdd lawr i Freshfields er mwyn cyflwyno’r siec iddynt. Roedd y criw wedi gwirioni […]

  Darllen Mwy

 • Dathlu llwyddiant prosiect ‘Sgiliau Antur’

  12/04/2017

  Mae Antur Waunfawr yn dathlu llwyddiant prosiect tair mis sydd wedi hyrwyddo iechyd a llesiant a recriwtio gwirfoddolwyr. Cafodd y prosiect, a elwir yn ‘Sgiliau Antur’, ei ariannu gan Y Gronfa Gofal Canolradd – Grant Anableddau Dysgu ac Anghenion Cymhleth gan Lywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd […]

  Darllen Mwy

 • Diwrnod Agored Beicio Addasol

  14/03/2017

  Dylai Beicio fod yn hygyrch i bawb – dyna oedd brif nod diwrnod agored seiclo addasol a drefnwyd gan Antur Waunfawr wythnos diwethaf, ochr yn ochr â’r Bartneriaeth Awyr Agored, Chwaraeon Anabledd Cymru, Cyngor Gwynedd a Derwen – Tîm Integredig Plant Anabl . Cynhelir y digwyddiad yn Cartio Dan Do Redline yng Nghaernarfon, ac mi […]

  Darllen Mwy

 • Cefnogi’r Cofis!

  16/02/2017

                Fel rhan o’n phrosiect #SgiliauAntur, mwynhaodd griw o’r Antur prynhawn grêt yn gwylio’r pêl-droed yn yr Oval ddydd Sadwrn. Da iawn Caernarfon Town FC ar ennill 3-2 yn erbyn Ruthin, a diolch am y croeso cynnes! Am fwy o wybodaeth am ein prosiect Sgiliau Antur, cliciwch yma.  

  Darllen Mwy

 • Sesiwn feicio yn Redline

  20/01/2017

  Fel rhan o brosiect newydd ‘Sgiliau Antur’, mae gweithwyr o’r Warws Werdd wedi mwynhau sesiwn feicio yn Redline Indoor Karting Caernarfon yn defnyddio beics o Beics Menai Bikes, gyda staff a gwirfoddolwyr. Diolch yn fawr i Redline am y cyfle i ddefnyddio’r trac. Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn, ac yn edrych ymlaen at […]

  Darllen Mwy

 • Prosiect newydd yn galw am wirfoddolwyr

  13/01/2017

  Mae’r Antur yn dathlu ar ôl derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn rhedeg prosiect newydd ar gyfer hyrwyddo iechyd a llesiant a recriwtio gwirfoddolwyr. Mae’r prosiect newydd, a elwir yn ‘Sgiliau Antur’ yn brosiect tri mis wedi ei ariannu gan Y Gronfa Gofal Ganolradd – Grant Anableddau Dysgu ac Anghenion Cymhleth gan Lywodraeth Cymru, […]

  Darllen Mwy

 • Brecwast gyda Siôn Corn

  21/12/2016

  Mae disgyblion o Ysgol Waunfawr wedi mwynhau brecwast gyda’r dyn ei hun yn yr Antur unwaith eto eleni! Cafodd ddisgyblion dosbarth meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2 brecwast yng Nghaffi Blas y Waun, wedi’i ddilyn gan ymweliad ac anrheg gan Siôn Corn! Canodd y disgyblion caneuon o’u cyngerdd Nadolig, a fwynhaodd Siôn i Siôn […]

  Darllen Mwy

 • Parti Dolig Antur!

  20/12/2016

  Prynhawn grêt yn dathlu’r Nadolig yn y Fic, Llanberis, ar nos Wener 16 Rhagfyr! Bwyd blasus, digon o ‘karaoke’ adawnsio a phawb yn edrych yn Nadoligaidd iawn yn eu gwisg parti a siwmperi Nadolig!                

  Darllen Mwy

 • Miri Siôn Corn

  14/12/2016

  Noson wych a phrysur iawn ym Miri Siôn Corn yr Antur unwaith eto, diolch i bawb ddaeth allan i gefnogi! Diolch mawr hefyd i blant ac athrawon Ysgol Waunfawr, criw Rownd a Rownd a staff Tesco am eu cyfraniad at y noson.  

  Darllen Mwy

 • Dathlwch y Nadolig gyda Antur

  15/11/2016

  Mae’r Nadolig yn agosáu, ac mae’r Antur yn brysur yn paratoi ar gyfer y digwyddiadau Nadoligaidd sydd ar y gweill. Mae’r siop grefftau yn Waunfawr ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9yb-4yp, ac yn cynnig amrywiaeth eang o grefftau, anrhegion ac addurniadau. Bydd tîm Antur hefyd yn mynd â’u crefftau i Ffair Nadolig […]

  Darllen Mwy

 • Dau ffrind pluog newydd i’r Antur!

  12/11/2016

  Mae gennym ddau ffrind pluog newydd yma yn yr Antur! Wythnos yma, rydym wedi croesawu hwyaid Jemeima a Charli, sydd wedi ymgartrefu’n dda yn eu clostir pwrpasol! Rydym wedi gwneud defnydd o danc olew plastig i wneud lloches glyd ar eu cyfer, ac maent i weld yn hapus iawn!             […]

  Darllen Mwy

 • Adroddiad disglair i’r Antur yn dilyn arolygiad

  11/11/2016

  Mae Antur Waunfawr wedi derbyn adroddiad disglair yn dilyn ei arolygiad diweddaraf gan yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Roedd yr arolygiad, a gynhaliwyd ar 19 Medi 2016, yn cwmpasu tair thema; ansawdd bywyd; ansawdd y staffio ac ansawdd yr arweinyddiaeth a’r rheolaeth. Cafodd ansawdd bywyd yn Antur ganmoliaeth uchel, gyda’r arolygydd yn […]

  Darllen Mwy

 • Antur yn ennill gwobr lleoliad gwaith

  07/11/2016

  Mae menter gymdeithasol leol Antur Waunfawr yn dathlu ar ôl ennill Gwobr Host Lleoli Gogledd a Chanolbarth Cymru yn seremoni wobrwyo CWP Jobcentre yn Ewlo, ym mis Hydref. Noddwyd y wobr gan Working Links, sefydliad sy’n ymroddedig i gael y di-waith hirdymor yn ôl i waith. Mae gan Antur gysylltiadau agos â Working Links, ar […]

  Darllen Mwy

 • Dechrau gwaith yn Waunfawr!

  23/08/2016

  Mae’n gyfnod cyffrous iawn ar brif safle Antur yn Waunfawr ar hyn o bryd, gyda gwaith yn dechrau ar ddatblygu cae chwarae newydd, cynhwysol. Mae ein caffi, gerddi a pharc saith erw eisoes ar agor i’r cyhoedd drwy gydol y flwyddyn, ac mae maes parcio diogel a hwylus ar y safle a llawer o lwybrau […]

  Darllen Mwy

 • Canwr Aled Jones yn cyfarfod Doniau Cudd!

  16/08/2016

  Wnaeth rhai o griw’r Antur fwynhau cyfarfod Aled Jones mis diwethaf, a’i groesawu fel Noddwr newydd i Ganolfan Gerdd William Mathias. Wnaeth yr hogia berfformio o’i blaen fel rhan o Doniau Cudd.   Diolch yn fawr iawn i’r Ganolfan ac i Iolo Penri am y lluniau bendigedig!  

  Darllen Mwy

 • Arbedion lu hefo’r Cerdyn Eryri!

  20/07/2016

  Mae Cerdyn Eryri yn gerdyn plastig maint cerdyn credyd sydd yn cael ei dderbyn gan ddwsinau o fusnesau sydd yn cymryd rhan yn y diwydiannau twristiaeth, hamdden a lletygarwch yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy – yn cynnwys siop feics Antur Waunfawr, sef Beics Menai! Unwaith y byddwch yn prynu Cerdyn Eryri, cewch ei gyflwyno […]

  Darllen Mwy

 • Swyddfa i’w llogi

  Mae gan yr Antur swyddfa i’w llogi, wedi ei leoli yn Waunfawr, ger Caernarfon am swm o £200 y mis. Mae’r pris yn cynnwys: Parcio Cyfleusterau (gegin a thoiled) Defnydd resymol o lungopiwr/sganiwr Defnydd o ystafell gyfarfod WiFi Swyddfa: 24′ x 9’6″ Storfa: 9’8″ x 7’4″ Gofod storio: 9′ x 9’6″ Am fwy o wybodaeth, […]

  Darllen Mwy

 • Etape Eryri 2016

  14/06/2016

  Daeth yr arwr beicio Syr David Brailsford yn ôl adref i i lansio’r Etape Eryri flwyddyn yma, ac i agor dau lwybr beicio newydd a enwyd er anrhydedd iddo. Cymerodd tua 1,500 o feicwyr rhan yn y digwyddiad a ddechreuodd ar y Maes yng Nghaernarfon. Roedd Beics Menai yno yn arddangos y fflyd newydd o […]

  Darllen Mwy

 • Gŵyl Haf 2016

  Sgiliau syrcas, merlod, swigod, balŵns, canu, dawnsio, paentio wynebau, bownsio – hwyl oedd cyntaf ar yr agenda yn Ffair Haf blynyddol Antur eleni, fel y gallwch weld ….

  Darllen Mwy • 1